Entrepreneurs Association of Yale International Students

Become part of our vibrant community.

JOIN

About Us

YEA aims to unite the Yale international community by creating a global platform for innovation in various fields, including healthcare, technology, and business. We offer educational as well as prospective career opportunities to support aspiring international innovators at Yale.

Õà│õ║ĵêæõ╗¼

ÞÇÚ▓üÕêøõ©ÜÞÇàÕìÅõ╝Ü´╝êEntrepreneurs Association of Yale International Students´╝îþ«Çþº░YEA´╝ëµÿ»µ│¿ÕåîÕ£¿ÞÇÚ▓üÕñºÕ¡ªþÜäÕö»õ©ÇÕêøõ©ÜÕêøµèòõ©╗ÚóÿþÜäµáíþ║ºÕ¡ªþöƒþ╗äþ╗çÒÇéYEAÞüÜþäªþºæµèÇÒÇüõ║ñÕÅëÕ¡ªþºæÕêøµû░ÕÆîõ║ºõ©ÜÕîûÕ║öþö¿´╝îõ©ÄÕÉäÕêØÕêøÕà¼ÕÅ©ÒÇüÕ¡ÁÕîûÕÖ¿ÒÇüµèòÞÁäµ£║µ×äõ┐صîüÕ»åÕêçÕÉêõ¢£´╝îµëôÚÇáõ║åÚ½ÿÞ┤¿ÚçÅÒÇüÕø¢ÚÖàÕîûþÜäõ║ñµÁüÕ╣│ÕÅ░ÒÇéÕçØÞüÜõ║åµèǵ£»õ║║µëìÒÇüÞíîõ©ÜÕ»╝Õ©êÕÆîµèòÞÁäõ©ôÕ«þÜäYEA´╝îµù¿Õ£¿ÚÇÜÞ┐çÕÉäþ▒╗µ┤╗Õè¿Õ©«Õ讵ù®µ£ƒÕêøõ©ÜÞÇàÕ«×þÄ░þºæµèÇÚ®▒Õè¿þÜäÞíîõ©ÜÞÉ¢Õ£░´╝îµÄóþ┤óµÀ▒Õ║ªþºæµèÇþÜäÕêøµû░Õòåõ©ÜÕÆîÕà¿þÉâÕ©éÕ£║ÒÇé

4

Officers

87

Members

2

Events

4

Emails/Newsletters

Our Team

Yanxi Li Profile

Yanxi Li

Vice-President
Eason Cao Profile

Eason Cao

Officer
Zehao Dou Profile

Zehao Dou

Co-president
Yufeng Wu Profile

Yufeng Wu

Co-Chair

Members Benefits

- To attend all events held by YEA (e.g., innovation and investment summits and seminars, CEO Talk series, PE/VC Trek); - To take part in team bonding events and receive other benefits provided within the organization (e.g., job/internship referrals, one-on-one meetings with CEOs and venture capitalists); - To participate in board elections and provide advice to board members.

Events & Activities

Be the first to know about what we have planned and add our group calendar to your schedule.

Exclusive Resources

Get our newsletter and stay in the loop.

Connnections

Meeting new students with shared interest

E: yale.entrepreneurs.association@gmail.com
P:

Entrepreneurs Association of Yale International Students


New Haven CT 06520
United States